بیمه عمر ایران

نماینده برتر بیمه ایران، ایزدی کد 5841

تعهد بیمه زندگی مان برای از کار افتادگی

 نقص‌عضو يا ازكارافتادگي دائم  در بیمه زندگی مان یعنی طی اتفاق و حادثه ای دچار قطع، تغيير شكل و يا بهر شکل عدم توانايي کار کرد درست عضوي از بدن است. از کارافتادگی دائم و قطعی تا دو سال بعد از وقوع حادثه نیز تحت پوشش بیمه عمر است.

و بیمه غرامت مربوطه را طبق شرايط بیمه نامه عمر فرد بیمه شده و ضمائم آن و جدول نقص عضو میپردازد. 

موارد نقص عضو و از كارافتادگي دائم كلي:

نابينايي كامل و دائم هر دو چشم

۲- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو دست، حداقل از مچ

۳- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو پا، حداقل از مچ

۴- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك دست و يك پا، حداقل از مچ

۵-از دست دادن هر دو پنجه‌ها

۶- قطع كامل نخاع

۷- ناشنوايي كامل و دائم هر دو گوش

۸- برداشتن فك پايين.

ناشنوایی در بیمه عمر

از کار افتادگی بیمه عمر

شرایط بیمه زندگی مان برای مزایای از کار افتادگی

لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱
ارسال شده توسط izadi ﺳﻪشنبه 29 فروردین 1396, 13:07:00