If you're seeing this page there is a problem with the layout.master file of your skin.

شرایط بیمه عمر ایران

قوانین بیمه عمر ایران در مورد هزینه پزشکی حادثه

- هزينه هاي پزشكی در بیمه عمر عبارت است از هزينه هايی كه بيمه شده يا بيمه گذار به علت تحقق خطرات موضوع بيمه نامه، بابت دريافت خدمات درمانی پرداخت می نمايد.
- هزينه هاي پزشكی در بیمه عمر  قابل پرداخت توسط بيمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت حساب درمانی مربوطه و يا حداكثر هزينه پزشكی مورد تعهد بيمه گر هر كدام كه كمتر باشد. مشروط بر آنكه
حداكثر ظرف مدت 67 روز پس از پرداخت هزينه، صورتحساب آن به بيمه گر تسليم شده باشد و با رعايت شرايط زير پرداخت می شود:
- درمان بيمه شده بايد حداكثر ظرف دو سال از پايان مدت بيمه شروع شده باشد.
-  حداكثر هزينه هاي پزشكی در بیمه عمر  مورد تعهد بيمه گر براي هر حادثه معادل بيست درصد سرمايه فوت يا نقص عضو كامل و دائم (هر كدام بيشتر باشد) خواهد بود.
- مجموعه حوادثی كه در هفت روز متوالی اتفاق افتد يك حادثه محسوب می گردد.
- بيمه گر می تواند اسناد و مدارك پزشكی بيمه شده را بررسی و در مورد چگونگی درمان و معالجه بيمه شده تحقيق نمايد.
- هزينه انتقال بيمه شده به منظور معالجه در مواردي كه طبق تشخيص پزشك معالج جنبه اورژانس داشته و يا امكان معالجه وي در محل وقوع حادثه نباشد جزء هزينه هاي پزشكی محسوب
شده و قابل پرداخت است.

موارد زیر نیز جزو حوادث در بیمه عمر به شمار می رود:
الف- غرق شدن، مسموميت، تاثير گاز، بخار و يا مواد خورنده مانند اسيد.
ب- ابتلا به هاري، كزاز، سياه زخم و گزيدگی.
ج- دفاع مشروع بيمه شده.
د- اقدام براي نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه

موارد زير و يا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بيمه گر خارج است:
الف    خودكشی و يا اقدام به آن.
ب     صدمات بدنی كه بيمه شده عمداً موجب آن شود.
ج      مستی و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.
د      استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خواب آور بدون تجويز پزشك.
ه       ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.
و       هر نوع ديسك و يا فتق بيمه شده.
ز      بيماري و ابتلا به جنون بيمه شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.
ح     فوت بيمه شده به علت حادثه ناشی از عمد استفاده كننده اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت.در اين صورت بيمه گر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير استفاده كننده گان درسرمايه بيمه خواهد بود.
ط     ( جنگ )به جز انفجار و يا عملكرد ادوات نظامی كه بعد از جنگ بجا مانده است، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطی مقامات نظامی و انتظامی.
ی    زمين لرزه، آتش فشان و فعل و انفعالات هسته اي.
ك    ورزش هاي رزمی و حرفه اي، شكار، سواركاري، قايق رانی، هدايت موتورسيكلت، هدايت و يا سرنشينی هواپيماي آموزشی، اكتشافی و غيرتجاري، هدايت و يا سرنشينی اتومبيل كورسی مسابقه اي، هدايت و يا سرنشينی هليكوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدايت كايت يا ساير وسائل پرواز بدون موتور.
تبصره: خطرات مندرج دربند ك با موافقت كتبی بيمه گر و اخذ حق بيمه مربوطه قابل پوشش است.

 

بیمه عمر قلق زیاد داره بسپرینش به ما نماینده برتر بیمه ایران ایزدی کد ۵۸۴۱

شرایط بیمه زندگی مان

شرایط بیمه عمر ایران در مورد حوادث پزشکی

حادثه در بیمه عمر
لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱

توضیحات

kashani
View User Profile for kashani
ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1396, 10:15:06

پسر من دیروز شمال از اسب افتاد امروز اومدیم تهران برای عکس و اینا. بیمه مان داره. الان بهش پرداخت میشه؟ یا بند ک هست؟ 

چهارشنبه 10 خرداد 1396, 11:05:19
نه مشکلی نیست پسر شما که سوارکار حرفه ای نبوده. تفریحی سوار شده و حادثه پیش اومده. برای دریافت غرامت می تونید اقدام کنید

نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2008 - 2020 بیمه عمر ایران نمایندگی ایزدی

ایجاد شده با موجوپرتال | | |