If you're seeing this page there is a problem with the layout.master file of your skin.

قطع دست برای بیمه !

کلاهبرداری از بیمه با قطع دست

در سال 2008 ، جرالد هاردین و یک مرد دیگر در باغی مشغول به هرس کردن شاخ و برگ درختان بودند که از عمد دست دوست خود را با اره برقی قطع کردند و از صاحب باغ شکایت کرده و 671 هزار دلار از بیمه مسئولیت آنجا غرامت دریافت کردند. بیمه به این عمل شک کرد و این سه نفر در بازجویی های انجام شده، به جرم خود اعتراف کردند.

هاردین بعنوان نقشه ریز اصلی به 250 هزار دلار جریمه و 20 سال زندان محکوم شد!

قطع دست برای دریافت غرامت بیمه!

کلاهبرداری برای دریافت غرامت بیمه با قطع دست

قطع دست برای بیمه
لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱

توضیحات


نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2008 - 2020 بیمه عمر ایران نمایندگی ایزدی

ایجاد شده با موجوپرتال | | |