پوشش نقص عضو

پوشش معلولیت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (ویدیو)

منظور از نقص عضو يا ازكارافتادگی دائم كلی يا جزيی ، قطع، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايی انجام كار عضوي از اعضاي بدن است كه به علت حادثه تحت پوشش بيمه نامه به وجود آيد و حداكثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نمايد و وضعيت دائم و قطعی داشته باشد.

سقف صد میلیون تومان و نسبت صد در صد با سرمایه فوت

غرق شدن، مسموميت، تاثير گاز، بخار و يا مواد خورنده مانند اسيد.

 ابتلا به هاري، كزاز، سياه زخم و گزيدگی.

 دفاع مشروع بيمه شده.

 اقدام براي نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه

خودكشی و يا اقدام به آن.

صدمات بدنی كه بيمه شده عمداً موجب آن شود.

مستی و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.

استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خواب آور بدون تجويز پزشك.

ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.

هر نوع ديسك و يا فتق بيمه شده.

بيماري و ابتلا به جنون بيمه شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.

 فوت بيمه شده به علت حادثه ناشی از عمد استفاده كننده. در اين صورت بيمه گر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير استفاده كننده گان درسرمايه بيمه خواهد بود.

جنگ )به جز انفجار و يا عملكرد ادوات نظامی كه بعد از جنگ بجا مانده است. شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطی مقامات نظامی و انتظامی.

 زمين لرزه، آتش فشان و فعل و انفعالات هسته اي.

 ورزش هاي رزمی و حرفه اي، شكار، سواركاري، قايق رانی، هدايت موتورسيكلت، هدايت و يا سرنشينی هواپيماي آموزشی، اكتشافی و غيرتجاري، هدايت و يا سرنشينی اتومبيل كورسی مسابقه اي، هدايت و يا سرنشينی هليكوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدايت كايت يا ساير وسائل پرواز بدون موتور.

برای مشاهده ویدیو فیلتر شکن خود را قطع کرده و صفحه را دوباره بارگذاری کنید