آمار بیمه عمر کودکان

پر طرفدارترین بیمه عمر برای بچه ها

 

سه انتخاب برتر برای بیمه عمر کودکان طبق نظر مشتریان نمایندگی ایزدی
1- پرداخت ماهیانه 30.000 تومان (18 نفر)
2- پرداخت ماهیانه 20.000 تومان (15 نفر)
3- پرداخت ماهیانه 50.000 تومان (14 نفر)

بالاترین مبلغ پرداختی بیمه عمر از شروع سال 93 طبق انتخاب مشتریان نمایندگی ایزدی

1- پرداخت ماهیانه 200.000 تومان (3 نفر)
2- پرداخت ماهیانه 150.000 تومان (2 نفر)
3- پرداخت ماهیانه 100.000 تومن (5 نفر)
 

بیمه عمر مناسب کودک شما کدامست؟ تماس بگیرید