آیین نامه شماره 68/2 جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ شد.

شورایعالی بیمه مکمل آئین نامه بیمه های زندگی و مستمری را تحت عنوان آیین نامه شماره 2/68 تصویب و جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ نمود.

به گزارش روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، شورایعالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ 03/05/1395 مکمل آئین نامه بیمه های زندگی و مستمری را به شرح زیر تصویب نمود:
مکمل آئین نامه بیمه های زندگی و مستمری

الف- متن زیر جایگزین بند "ب" ماده 3 آین نامه شماره 68 می شود:
"نرخ سود فنی علی الحساب:
حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول مدت اعتبار بیمه نامه شانزده درصد، برای دو سال بعد سیزده درصدو برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن ده درصد تعیین می گردد. نرخ سود فوق الذکر علی الحساب بوده و سود حاصل از مشارکت در منافع موضوع این آیین نامه نیز به آن افزوده می شود."
این آیین نامه از تاریخ 01/06/95 لازم الجرا خواهد بود و از این تاریخ بند الف آیین نامه شماره 1/68 لغو می گردد.