از کار افتادگی در بیمه عمر چیست

تعهد بیمه زندگی مان برای از کار افتادگی

 نقص‌عضو يا ازكارافتادگي دائم  در بیمه زندگی مان یعنی طی اتفاق و حادثه ای دچار قطع، تغيير شكل و يا بهر شکل عدم توانايي کار کرد درست عضوي از بدن است. از کارافتادگی دائم و قطعی تا دو سال بعد از وقوع حادثه نیز تحت پوشش بیمه عمر است.

و بیمه غرامت مربوطه را طبق شرايط بیمه نامه عمر فرد بیمه شده و ضمائم آن و جدول نقص عضو میپردازد. 

موارد نقص عضو و از كارافتادگي دائم كلي:

نابينايي كامل و دائم هر دو چشم

۲- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو دست، حداقل از مچ

۳- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو پا، حداقل از مچ

۴- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك دست و يك پا، حداقل از مچ

۵-از دست دادن هر دو پنجه‌ها

۶- قطع كامل نخاع

۷- ناشنوايي كامل و دائم هر دو گوش

۸- برداشتن فك پايين.

ناشنوایی در بیمه عمر

از کار افتادگی بیمه عمر

شرایط بیمه زندگی مان برای مزایای از کار افتادگی

لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱