بازخرید بیمه نامه ( دو فقره )

بازخرید بیمه عمر و پس اندازبنا به درخواست بیمه گزار جهت گرفتن مبلغ پرداختی و باز گشایی در سیستم جدید بیمه عمر جامع زندگی به شماره پرونده 90/500 و 90/502 در تاریخ 13.5.93 هریک به مبلغ 21.968.400 ريال .

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است