بیمه حامی چیست؟

  ما را درغم خود شریک بدانید با بیمه نامه مسئولیت حامی بیمه ایران

طرحی جدید برای کاهش بار مسئولیت احساسی و مالی وارده به خانواده بازمانده
بیمه شده : شخصی است که در نتیجه موضوع بیمه ، دچار فوت می شود .
موضوع بیمه نامه : عبارت است از جبران هزینه های فرد متوفی مطابق سرمایه خریداری شده از قبیل : هزینه های آمبولانس ، کفن و دفن ، ایاب و ذهاب بازماندگان ، گواهی فوت ، تهیه سنگ قبر ، پذیرایی ، آگهی ترحیم ، مراسم سوگواری( به جزء آنچه در این بیمه نامه استثناء گردیده است)
 
نرخ حق بیمه ، بیمه نامه حامی به ازای یکسال ( به کلیه حق بیمه نامه ها 4% مالیات برارزش افزوده ، اضافه میگردد )
 
گروه سنی
میزان تعهدات
میزان تعهدات
میزان تعهدات
میزان تعهدات
میزان تعهدات
 
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
تا 34 سالگی
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
35-54
70.000
140.000
210.000
280.000
350.000
55-64
90.000
180.000
270.000
360.000
450.000
65-69
112.000
224.000
336.000
448.0000
560.000
 

توضیحات