بیمه عمر برای حادثه در جنگ

شرایط بیمه زندگی مان (نکات)

شرایط بیمه مان برای فردی که در جنگ دچار حادثه یا فوت میگردد (به شهادت می رسد)

جنگ : در صورتيكه بيمه شده در نتيجه عمليات تعرضي و تدافعي و يا هر نوع حادثه ديگري كه جنبه نظامي در مقابل  نيروي مهاجم داشته باشد فوت نمايد، بیمه‌گر فقط ارزش بازخريدي تا روز حادثه را پرداخت خواهد كرد.

تبصره : عمليات پليسي از هر قبیل در حکم عمليات نظامي محسوب نمی گردد.

شهادت و بیمه عمر