تکلیف مبلغ حقوق بازنشستگی بیمه عمر

مستمری بیمه شده عمر در صورت فوت چه می شود

سوال: من دو سال است قرارداد بیمه عمرم تمام شده و الان بصورت سالیانه حقوق بازنشستگی مربوط به بیمه عمرم را میگیرم. الان که قرارداد بیمه عمر ندارم. پس سرمایه فوت هم ندارم. اما اگر فوت بشم حقوق بازنشستگی هایی که بصورت سالیانه برایم واریز می شود چه می شود؟

جواب: در اینصورت تا ده سال پس از شروع پرداخت مستمری بیمه عمر، به بازماندگان متوفی همان حقوق بازنشستگی مذکور اعطا می گردد.

جواب: آیا در این ده سال به اندازه ی کل پولی که قرار بود بگیرم و بجاش درخواست مستمری دادم ، پول پرداخت می شود؟

جواب: بله این سرمایه (سرمایه ارزش بازخرید = جمع مبالغ و سود) سرمایه ی شماست و قبل از ده سال بصورت کامل تسویه می شود. اما بیمه تا ده سال پس از شروع واریز اولین مستمری به حساب شما، حقوق بازنشستگی را به بازماندگان اعطا میکند. یعنی اگر امسال فوت صورت گیرد چون دو سال از شروع مستمری شما گذشته، تا ۸ سال دیگر به خانواده مستمری اعطا میگردد.

بیمه عمر و حقوق بازنشستگی متوفی

درصورت فوت بیمه شده عمر، حقوق بازنشستگی متوفی چه می شود؟

لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱