جریمه دیر کرد حق بیمه عمر (ویدیو)

اگر بیمه عمر را دیر پرداخت کنیم چه می شود؟

درصورتی که حق بیمه های خود را در سر رسید معین پرداخت نکنید، مشمول جریمه دیرکرد خواهید شد. اما جریمه ی دیرکرد حق بیمه عمر چیست؟ همانطور کهمی دانید بر روی حق بیمه های عمر در این نوع بیمه، سود روزشمار واریز می شود. پس اگر پرداخت حق بیمه را به تعویق بیندازید، سودی نیز بابت آن دوره ی تاخیر تعلق نخواهد گرفت. این مطلب باعث می شود مبلغ ارزش بازخرید کمتر از مبلغی شود که در بیمه نامه است.  برای اینکه این اتفاق نیفتد، این سود را از خودتان میگیرند و به آن جریمه دیرکرد بیمه عمر می گویند. پس در واقع جریمه ای در کار نیست. 

این مبلغ به اولین حق بیمه ی دفترچه ی سال بعد ( لیست شناسه های جدید سال بعد) اضافه میشود. مبلغ جریمه دیرکرد حق بیمه عمر بسته به مبلغ واریزی شما و روزهای تاخیر متغیر است.