صد ملیون ریال غرامت فقط با سه قسط پانزده هزار تومانی

1390/02/18

مراجعه آقایی به نام ح.س متولد 1354 به نمایندگی. پس از مشاهده مدارک پزشکی ایشان توسط مشاورین این مرکز به مجتمع خدمات بیمه ای سعدی فرستاده شدند(مبنی بر جراحی عروق کرونر قلبی)، پس از بررسی پزشکان معتمد مجتمع ،صدور حواله 100.000.000 ریال و اخذ غرامت انجام شد. البته فقط و فقط با پرداخت 3 عدد قسط 15.000 تومانی