مراحل دریافت غرامت بیمه عمر - زندگی مان

برای دریافت سرمایه فوت و مبالغ بیمه عمر و بیمه زندگی مان بعد از فوت بیمه شده چه کنیم

سرمایه فوت بیمه عمر

دوستانی که عزیزشون در نمایندگی ما بیمه عمر شده بوده حداکثر تا یکماه بعد از فوت، با نامه ی کتبی درخواست دریافت سرمایه فوت را به ما اطلاع دهند و با مدارک زیر مراجعه کنند:

 بیمه نامه عمر 

گواهی فوت

تصویر برابر اصل شناسنامه  و کارت ملی باطل شده

گواهی فوت پزشکی قانونی و دلیل فوت و علت بیماری منجر به فوت یا گزارش حادثه منجر به فوت

گواهی انحصار وراثت ( اگر بیمه شده استفاده کننده گان خاصی را ذکر نکرده باشد.)