مزایای بیمه مان

مزایای بیمه مان :
• عدم محدودیت سنی و امکان صدور از بدو تولد .
• پرداخت 5 تا 35 برابر حق بیمه پرداختی سالیانه به بازماندگان در صورت فوت بیمه شده .
• پرداخت 5 تا 140 برابر حق بیمه پرداختی سالیانه به بازماندگان در صورت فوت بر اثر حادثه ( پوشش فوت به هر علت + پوشش حادثه )
• پرداخت تا 100 درصد سرمایه فوت به هر علت در صورت نقص عضو و یا از کارافتادگی کلی و جزئی دائم بیمه شده بر اثر حادثه
• پرداخت تا 20 درصد سرمایه فوت به هر علت برای هزینه های پزشکی ناشی از وقوع خطرات مشمول بیمه های حوادث به بیمه شده .
• پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و برخورداری از حداکثر مزایای بیمه زندگی در صورت از کار افتادگی دائم بیمه گزار بر اثر حادثه تا پایان مدت بیمه نامه .
• پرادخت 1 تا 3 برابر آخرین حق بیمه پرداختی سالیانه بیمه گزار و به مدت ده سال ، در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بر اثر حادثه بیمه شده .
• پرداخت 25 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان اندوخته ریاضی بیمه گزار به بیمه شده هایی که در آخرین سال حیات خود قرار دارند .
• معافیت استفاده کنندگان از مالیات بر درآمد وراث .
• پرداخت تا 25 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان 200.000.000 ريال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه شده به یکی از امراض خاص و یا پیوند اعضاء اصلی بدن .
• پرداخت تا 50 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان 300.000.000 ريال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه شده به بیماری سرطان .