پنجاه ملیون ریال غرامت از بیمه جامع زندگی

 1390/7/17

مراجعه آقایی به نام پ.ا متولد 1334 به نمایندگی. پس از مشاهده مدارک پزشکی ایشان توسط مشاورین این مرکز به مجتمع خدمات بیمه ای سعدی فرستاده شدند(مبنی بر سکته مغزی)، پس از بررسی پزشکان معتمد مجتمع ،صدور حواله 50.000.000 ریال و اخذ غرامت انجام شد. البته فقط و فقط با پرداخت 20 عدد قسط 25.000 تومانی به شماره بیمه نامه 88/22/310/5851/171