کلاهبرداری از بیمه عمر

گزارش کارگران خدمات خاکسپاری و کلاهبرداری از بیمه عمر

خیلی خوب میشد اگر ناگهان یکی در میزد و میگفت فردی ناشناش فوت شده و نام شما را بعنوان وارث بیمه عمر خود نوشته است. همه دوست دارند این رویاها به حقیقت بپیوندد. اما دو کارگر تصمیم گرفتند خودشان رویایشان را عملی کنند. این دو نفر در شرکت مربوط به خدمات خاکسپاری فعالیت میکردند ازانجا که دوست و آشنایی نداشتند، برای خود آشنا ساختند. آشناهایی که میمردند و سرمایه فوتشان را به نام ایشان کرده بودند. این دو نفر توانستند از این راه ۹۵۰ هزار دلار به جیب بزنند. درواقع افراد فوت شده نیز جعلی بودند و هویت خارجی نداشتند. آنها برای این افراد سندسازی میکردند، هویت درست میکردند، به نام آنها بیمه عمر میخریدند و سرمایه را به نام خودشان میزدند.  سپس این افراد خیالی را میکشتند و از طریق منابع و تجربه ی زیادی که بدلیل شغلشان بدست آورده بودند،  یک مراسم تدفین حسابی هم برایشان برگذار می کردند.
عده ای بازیگر را استخدام میکردند که در مراسم به خاک سپاری گریه زاری و شلوغ کنند. درون تابوت را با عروسک مانکنی که با گوشت و استخوانهای گاو شبیه انسان ساخته بودند پر میکردند.
 پس از مراسم نیز اجساد را بنابر درخواست متوفای جعلی سوزانده و خاکسترش را به دریا میریختند. اما اینکارگران نابغه یک موضوع کوچک را فراموش کرده بودند و آن وجدانی شدن دکتری بود که برای انها سندهای جعلی پزشکی تعیین میکرد. او از ادامه کار منصرف شد و از آن پس نتوانستند آنطور که باید به کلاهبرداری خود ادامه دهند. به سرعت لو رفتند و به زندان فرستاده شدند.

کلاهبرداری از بیمه عمر

گزارش کلاهبرداری از بیمه عمر با جعل سند و هویت متوفی

لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱