مديرعامل بيمه ايران : طرح بيمه مهريه آماده اجراست.

مديرعامل شركت بيمه ايران از آماده شدن طرح بيمه مهريه و اجراي آن در كشور خبر داد. 
جواد سهاميان مقدم در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ما گفت: افرادي كه ازدواج مي كنند و قرار است مهريه را با توجه عندالمطالبه بودن به همسرشان پرداخت كنند مي توانند از اين پس بيمه مهريه خريداري كنند. وي افزود: مبلغ پرداختي ماهانه براي بيمه مهريه به مقدار مهريه، مدت زمان در نظر گرفته شده (از 12 سال تا 15 سال يا بيشتر متناسب با مقدار مهريه) و سن زوجين بستگي دارد. 
سهاميان مقدم اضافه كرد: بر اساس جداول طراحي شده و متناسب با شرايط ، ارزش پرداخت آن به صورت ماهيانه مشخص مي شود. وي گفت: مبلغ مهريه پس از پايان زمان تعيين شده به نيابت از همسر به زوجه ( زن) پرداخت مي شود.مديرعامل شركت بيمه ايران افزود: ارتقاي آستانه تحمل براي ادامه زندگي با توجه به اينكه زوجه اطمينان دارد در10 يا 15 سال به مهريه خواهد رسيد، تأمين آتيه و گشايش زندگي با توجه به سرمايه (مهريه) كه زوجه مي گيرد از مهم ترين مزاياي اين بيمه است. 
آقاي سهاميان مقدم گفت: طرح بيمه مهريه در صورت دريافت مجوز ، آماده اجراست. 

توضیحات