بیمه عمر و اوردوز

بیمه عمر (مان) و فوت بر اثر اعتیاد و اورزدوز مشروبات الکل

دوستان عزیز، با  توجه به تجربه ای که پیش آمده  لازم است این قانون را یادآوری کنیم که در "بیمه مان" یا بیمه عمر ایران به کسی که  "بر اثر داروهای روانگردان، مواد مخدر و مشروبات الکی فوت کند، بیمه عمر تعلق نمیگیرد" و بازماندگان، فقط ارزش بازخریدی را دریافت خواهند کرد. در بعضی از کشورها باید اثبات شود که آیا اوور دوز، تصادفی بوده است یا عمدی. که برای این موضوع باید اطرافیان و بازماندگان اثبات کنند که فوت، عمدی نبوده و تصادفا اوردوز رخ داده است. و گاهی برای کالبدشکافی هم اقدام می شود و درگیریهای خاص خودش را دارد.

استثنائات بیمه مانفوت بر اثر مواد مخدر

اما در بیمه مان و در ایران این قانون از ابتدا بصورت قاطعانه بیان میکند که "چنانچه بیمه شده در اثر مصرف داروهای محرک بدون تجویز پزشک، مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان فوت نماید، بیمه‌گر فقط ارزش بازخريدي را پرداخت خواهد نمود." به اینصورت جای شک و شبهه ای نمی ماند.

مگر اینکه دارو را پزشک تجویز کرده باشد و همچنین اقدام خودکشی صورت نگرفته باشد. یعنی اگر پزشک برای رفع بیماری افسردگی قرصی را بصورت روزانه یکعدد تجویز کند که اثر اعتیادآور دارد و بیمار بجای یکعدد چند عدد قرص مصرف کند (از نسخه سرپیچی کند) و فوت شود، سرمایه ی فوت بیمه عمر (بیمه مان) به او تعلق نمیگیرد و فقط ارزش بازخرید را (طبق پرداختی هایی که تا روز مرگ انجام داده است و سود حاصل از آن که در جدول قرارداد لحاظ میگردد) به بازماندگان پرداخت می شود. ولی اگر طبق نسخه پزشک عمل کند و فوت شود، سرمایه فوت بصورت کامل به بازماندگان داده می شود.

از آنجا که در مورد مواد مخدر صحبت کردیم لازم به اشاره است که کسانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند، امکان بیمه  عمر شدن ندارند، و اگر اعتیاد خود را قایم کنند و بعدها دچار بیماری های ناشی از اعتیاد شده یا فوت کنند، سرمایه ای برای بیماری خاص یا فوت به آنها تعلق نمیگیرد.

برای مشاوره دقیقتر راجع به استثنائات بیمه عمر با  ما تماس بگیرید  یا سوالات وشبهات بیمه عمر خود را بپرسید

توضیحات